Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby – podnikatele – Pavla Seiferta, trvale bytem na adrese Roztoky u Jilemnice 174, Martinice v Krkonoších 512 32, identifikační číslo: 01137689, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Jilemnice (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese: www.mps-nabytek.cz, www.mpsnabytek.cz, www.mps-truhlarstvi.cz, www.mpstruhlarstvi.cz a www.truhlarstvims.wbs.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.mps-nabytek.cz, www.mpsnabytek.cz, www.mps-truhlarstvi.cz, www.mpstruhlarstvi.cz a www.truhlarstvims.wbs.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.    Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetového obchodu jsou včetně příslušné sazby DPH. Pokud je použit údaj o ceně bez DPH, je tato skutečnost zřetelně vyznačena tak, že je k údaji o ceně připojen text „bez DPH“. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou.

2. Objednávka - uzavření smlouvy

2.1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.mps-nabytek.cz, www.mpsnabytek.cz, www.mps-truhlarstvi.cz, www.mpstruhlarstvi.cz a www.truhlarstvims.wbs.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.

2.2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.

2.3. Objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Součástí objednávky je potvrzení ze strany kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

2.4. Objednáním zboží dle bodu 2.2 těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.mps-nabytek.cz, www.mpsnabytek.cz, www.mps-truhlarstvi.cz, www.mpstruhlarstvi.cz a www.truhlarstvims.wbs.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.

2.5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy elektronickou poštou na adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti, je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod. Pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou kupujícímu rovněž přístupná v dokumentu Ochrana osobních údajů.

2.6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.

2.7. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.

2.8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky (návrhu smlouvy) internetového obchodu www.mps-nabytek.cz, www.mpsnabytek.cz, www.mps-truhlarstvi.cz, www.mpstruhlarstvi.cz a www.truhlarstvims.wbs.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to požádá.

2.9. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku 2 těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

2.10. Za standardní rozměr se u matrace a roštu rozumí rozměr 90x200 cm, lůžkoviny mají standardní rozměr polštáře 70x90 cm a přikrývku 140x200 cm. Ostatní rozměry jsou vyráběny a upravovány na míru dle přání zákazníka.

2.11. Postele a nábytek se vždy vyrábí a upravuje na přání zákazníka podle zvolených parametrů uvedených u jednotlivých produktů.

2.12. Zákazník bere na vědomí, že u zboží označené slovy "atyp - dodání do 2 až 6 týdnů", uzavírá smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka (smlouvu o zhotovení věci na zakázku). V souladu s § 1837 občanského zákoníku zákazník NEMÁ právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu (zákon stanovuje pro zboží upravené na přání zákazníka jiné podmínky než pro běžný nákup zboží přes internetový obchod, zhotovené výrobky na zakázku nemáme možnost prodat dalšímu zákazníkovi). S ohledem na to prosíme naše zákazníky, aby zvážili svou objednávku ještě před jejím potvrzením a odesláním, její následné zrušení a odstoupení od smlouvy není možné
2.13. Výjimkou z bodu 2.10. a 2.11. jsou varianty produktů, které jsou označené "skladem". V tomto případě se jedná o standardní provedení.
 
2.15. Platba za objednávku:
1) platba na dobírku - zákazník zaplatí za zboží dopravci, až při doručení.
2) platba převodem - po přijetí objednávky bude kupujícímu vystavená faktura se splatností 3 dny není-li dohodnuto jinak. Pokud kupující do data splatnosti částku neuhradí na účet prodejce, ani nedoloží výpis platby z účtu, je kupní smlouva ze strany prodejce zrušena bez nároku na náhrady kupujícího. Prodávájící má právo vystavit kupujícímu storno fakturu se storno poplatkem za rezervaci zboží.
 

3. Dodací podmínky

3.1. Obvyklá dodací lhůta pro doručení zboží na místo dodání je vždy uvedena u konkrétního výrobku. Tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícímu potvrzena, u plateb převodem z účtu nebo u zboží, u kterého je vyžadována záloha, začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin, určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou.

3.2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 3.1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit a to bez nároků jakýchkoliv sankcí ze strany zákazníka (slevy, pokuty, újmy ani žádných dalších). V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží a zboží po obdržení v nejkratším možném termínu doručit.

3.3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.

3.4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku.

Ceník dopravného:
 
1.    Do 10 kg


a.   GLS dobírka = 169,-Kč informační e-mail od MPS-nábytek.cz + SMS od kurýra v den doručování.
b.   GLS převodem = 149,-Kč informační e-mail od MPS-nábytek.cz + SMS od kurýra v den doručování.

2.    Nad 10kg až 100kg


a.    TOPTRANS dobírka 1500,-Kč
b.    TOPTRANS převodem 1400,-Kč


3.    Nad 100kg + vybraný nábytek výroby MPS-truhlářství


a.    MPS-DOPRAVA hotově ZDARMA nebo 1500,-Kč
b.    MPS-DOPRAVA převodem ZDARMA nebo 1400,-Kč

Potvrzení o platbě dobírky, žádejte od kurýra při doručení zásilky.
 

Dokumenty k reklamaci poškození zboží přepravcem GLS jsou ke stažení zde: https://gls-group.eu/CZ/cs/reklamace

Dokumenty k reklamaci poškození zboží přepravcem Toptrans jsou ke stažení zde: http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_cz/obchodni_podminky/Reklamace

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

3.6. Součástí dodávky zboží na místo dodání není vynesení, předvedení, instalace, sestavení, odvoz starého nábytku nebo montáž zakoupeného zboží. "Příplatkové služby" jako montáž postele, vynesení zboží nebo večerní doručení atd. je nutno objednat v nákupním košíku před odesláním objednávky. 

3.7. V případě objednání příplatkové služby se obvyklá dodací lhůta prodlužuje o dobu potřebnou k zajištění provedení příplatkové služby. V takovémto případě je termín dodání a provedení příplatkové služby upřesněn na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

3.8. V případě objednání příplatkové služby "montáž postele" je kupující povinen zajistit na domluvený termín montáže místnost a bezproblémový přístup k místnosti, ve které se bude montáž provádět tak, aby bylo možno montáž provést. Příplatková služba "montáž postele" zahrnuje vynesení zboží a montáž zakoupeného zboží. Tato služba nezahrnuje žádné další služby a práce (stěhovací služby, stavební činnost, zednické práce atd.), zákazník ručí i za rovnost podlahy na které se bude nábytek montovat, neboť nerovnost povrchu může mít vliv na výslednou montáž a vlastnost výrobků, za kterou prodejce nenese žádnou zodpovědnost a nelze od smlouvy odstoupit.

3.9. V případě, že zákazník nepřipraví místnost pro provedení příplatkové služby "Montáž postele" a montáž tak nebudeme moci provést (montáži brání např. stará postel, malé prostory, nevhodnost umístění, nemožnost vynesení atd.), tak se dodané zboží pouze vynese do dostupného místa v domě či bytu a montáž postele je brána jako uskutečněná bez možnosti kompenzace.
3.10. K zakoupenému zboží je vždy zaslán e-mailem ve formátu PDF daňový doklad
Šetříme přírodu a zároveň chceme být efektivnější.

3.11. Dodání zboží na adresu je možné pouze tehdy, pokud je umožněná přístupová cesta pro dodávkové nebo nákladní vozidlo k bytu či domu (adresa dodání). V případě, že zboží nelze doručit po přístupové cestě ať už z důvodu neexistence cesty, nevhodnému terénu, větve zasahující do komunikace tak, že hrozí poškození vozidla, ztíženými podmínkami vytvořenými počasím (sníh, povodeň atd.), vodnímu toku, úzkému intravilánu, neexistenci adresy (neznámá ulice či nepřidělené číslo popisné/evidenční), chatové oblasti či jiné překážce nebo komplikaci, která může ohrozit řidiče na zdraví nebo zapříčinit škody na majetku. Prodejce si vyhrazuje zboží předat na posledním dostupném místě, kde lze zboží dovézt a bezpečně předat.

4. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

4.1. Práva z vadného plnění se řídí § 2165 a násl. obč. zák.  Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura), při uplatnění reklamace je nutno popsat závady zboží. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a její doba je 24 měsíců. Místem uplatnění reklamace je prodejna, kde kupující zboží koupil nebo adresa prodávajícího uvedená na nákupním dokladu, event. e-mailová adresa info@mps-nabytek.cz. Kupující odešle reklamované zboží s kopií nákupního dokladu. Kupující má nárok na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Prodávající kupujícímu potvrdí datum přijetí reklamace, o jejímž přijetí rozhodne prodávající ihned, nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí, její obsah a způsob vyřízení, který žádá kupující. Odstranění vad reklamovaného zboží zajišťuje prodávající nejpozději do 30 dnů od data jejího přijetí. Kupující má právo na úhradu poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží prodávajícímu.
4.2. Záruka na výrobky se nevztahuje na:

4.2.1 Poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění,
4.2.2. odření dřeva špatným zacházením (např. okopáním),
4.2.3. nesprávným skladováním (vlhkost, přímý kontakt se zdrojem tepla),
4.2.4. vady způsobené nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou apod.,
4.2.5. na přirozenou změnu barvy dřeva,
4.2.6. vady zboží, na které byla poskytnuta sleva,
4.2.7. vady způsobené běžným opotřebením. Změny barvy použitých materiálů, opotřebení potahů, částečné změknutí použitých materiálů a další atmosférické nebo chemické vlivy,
4.2.8. vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím,
4.2.9. drobné barevné odchýlení oproti prezentovaným vzorkům (dřev, látek a ostatních materiálů),
4.2.10. vady vzniklé nadměrným zatěžováním výrobků (zátěž vyšší než je maximální doporučená),
4.2.11. zjevné vady zboží způsobené přepravou zboží a zjistitelné při předání zboží, které musí zákazník reklamovat přímo s dopravcem/přepravcem při převzetí zboží.
4.3. U výrobků z masivu/lamina je kupující srozuměn s tím, že:
4.3.1. Postel je určena k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru,
4.3.2.
4.3.3. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky a ostatní výrobky z masivu), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, může obsahovat nižší jakost dřeviny (suky, začernání, jádrové dřevo, povrchové praskliny atd.), stopy lepidla nebo stopy po opravě dřeva (dřevařský tmel, vosk). U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná,

4.3.4. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky a ostatní výrobky z masivu), vizuálně patrné spojení dřeva tzv. spárovka - průběžná lamela (laicky - nenavazují na sebe léta masivu). Použití spárovky - průběžné lamely je z důvodu zamezení prohnutí nebo zkroucení masivu na velkých plochách jako je hlavové čelo, nožní čelo, bočnice postele apod.,

4.3.5. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky a ostatní výrobky z masivu), uvolňování specifického pachu použitých olejů, mořidel, vosků, laků a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu dozrávání povrchové úpravy specifický pach zmizí. Je vhodné častější vyvětrání.

4.4. U čalouněných postelí je kupující srozuměn s tím, že:

4.4.1. Vadou výrobku není (platí pro čalouněné postele), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, bude povrchově upravena látkou v jiném barevném odstínu anebo může být očalouněna látkou nižší jakosti. U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná,

4.5. U lamelových roštů je kupující srozuměn s tím, že:

4.5.1. Lamelové rošty jsou standardně dodávány o cca 5 cm kratší a o cca 1 cm užší než uvedený rozměr pro správné uložení roštu do rámu postele,
4.5.2. lamelový rošt je určený na používání v suchém prostředí (v obytném interiéru),
4.5.3. na rošty se nesmí stoupat, skákat a na zvednuté části sedat anebo působit nepřiměřenou silou,
4.5.4. u polohovacích roštů se musí dbát na to, aby při změně polohy nedošlo ke skřípnutí lůžkovin ani části lidského těla mezi konstrukci roštu,
4.5.5. při manipulaci se rošt nesmí nosit za lamely anebo za středovou příčku,
4.5.6. rám roštu a lamely jsou přírodní materiál, mohou tedy obsahovat rozdílné zbarvení, suky nebo výrobní nedokonalost zespodu lamel. Toto není vadou výrobku, ale přirozeným jevem, který není důvodem na případnou reklamaci,
4.5.7. lamelový rošt jako výrobek z přírodního materiálu – dřeva - ošetřujte pouze vlhkým hadříkem, rošt se nesmí namáčet,
4.5.8. při vrzání kovaní roštu kování lehce promažte olejem,
4.5.9. u roštu s motorovým pohonem se řiďte návodem k použití.
4.6. U matrací je kupující srozuměn s tím, že:
4.6.1. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho běžného opotřebení (mimo jiné vyblednutí nebo změnou barev, zvlněním materiálu, apod.), mechanického poškození, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, případně nevhodného skladování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem, zvířetem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu, dále v důsledku používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí pro používání zboží, apod. Obdobně za vadu nelze považovat vadu způsobenou přírodními živly, jakož vyšší mocí, vadu vzniklou nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s návodem k použití nebo vadu vzniklou dodatečnou úpravou jakoukoliv osobou odlišnou od prodávajícího, apod.,

4.6.2. za vadu dále nelze považovat proležení (deformaci), které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace dle ČSN 91 1004,

4.6.3. za vadu nelze považovat drobné odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzoru látek a žmolkování potahu (pro odstranění žmolků můžete použít odžmolkovávač),

4.6.4. za vadu matrace nelze považovat uvolňování specifického pachu použitých materiálů a lepidel při výrobě. V průběhu používání matrace pach zmizí. Je vhodné nechat matraci po vybalení z hygienického obalu odvětrat,

4.6.5. za vadu výrobku nelze považovat částečné změknutí a zřídnutí použitých materiálů v kontaktních místech,

4.6.6. tolerance u rozměrů matrací je (délka, šířka) +/- 1,5 až 3 cm,

4.6.7. barevnost pěn matrací vždy nemusí odpovídat barevnosti pěn ve vzorových matracích na prodejně nebo fotografiím matrací v internetovém obchodě. Toto je způsobeno změnou přidaného barevného pigmentu při výrobě samotné pěny. Změna barevného pigmentu nemá žádný vliv na změnu tuhosti matrace nebo jejích jiných vlastností.
5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.0. V případě zrušení objednávky Vám bude účtován poplatek 50% z kupní smlouvy.5.1. Kupující – fyzická osoba nepodnikatel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
5.1. Kupující – fyzická osoba nepodnikatel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
5.2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bez udání důvodu se děje tak, že kupující tento svůj úmysl sdělí prodávajícímu nejpozději v poslední den, ve kterém tak lze učinit. Může tak učinit telefonicky, písemně či osobně.
5.3. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu bez poštovného. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků zvolenou formou.
5.4. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
5.5. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
5.6. Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží hradí, v případě odstoupení od kupní smlouvy, kupující.
5.7. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
5.8. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující – fyzická osoba nepodnikatel - nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
5.8.1. Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
5.8.2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
5.8.3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu - výroba na zakázku a atypické rozměry )upraveno v článku 2.12.),(standradní rozměry upravuje článek 2.10.), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
5.8.4. na zboží dodávané v uzavřeném hygienickém obalu, které spotřebitel z obalu vyňal. Z hygienických a zdravotních důvodů zboží nelze vrátit (matrace, lůžkoviny, chrániče, povlečení atd.),
5.8.5. na zboží, které bylo v kontaktu s lidským nebo zvířecím tělem.
5.9. Prodávající si v níže specifikovaných případech vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy:
5.9.1. U kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu do 7 dní od uskutečnění objednávky,
5.9.2. u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a svým konáním tak způsobuje prodávajícímu škodu.
5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnost a kupující je povinen dárek spolu se zbožím prodávajícímu vrátit, jinak bude hodnota dárku odečtena z vracené kupní ceny.
5.11. Pokud zboží není vrácené v originálním obalu, je přebalení zboží zpoplatněno jednorázovou částkou 600,- Kč s DPH za jeden kus.
5.12. Vrácené zboží nesmí jevit známky používání a nesmí být použité.
6. Výměna zboží
6.1. Výměna zboží je možná u zboží ve standardním rozměru uvedeného u daného výrobku. Zboží vyrobené na zakázku, dle přání zákazníka nebo zboží označené jako " atyp - dodání do 2 až 6 týdnů " vyměnit nelze.
6.2. Poškozené zboží, zboží zjevně použité nebo zboží, které není kompletní, vyměnit nelze (reklamace zboží řeší článek 4.).
6.3. Výměna zboží ve standardním rozměru za zboží vyrobené na zakázku, dle přání zákazníka nebo zboží označené jako "ATYP", vyměnit lze.
6.4. Veškeré náklady spojené s výměnou zboží (poštovné, balné, doprava atd.) jdou na vrub zákazníka.
6.5. Výměna zboží dle bodů 6.1 a 6.3 lze zdarma vyměnit na naší provozovně: MPS, Roztoky u Jilemnice 173, 512 32 Martinice v Krkonoších.
6.6. Zboží na výměnu musí být originálně zabalené, pokud není, přebalení zboží je zpoplatněno jednorázovou částkou 600,- Kč s DPH za jeden kus.

6.7. Podmínky pro prodlouženou záruku 5 let:

1) prodloužená záruka se vztahuje pouze na konstrukci stolu (pevnost čep a dlab) a lepený spoj spárovky.

2) prodloužená záruka se nevztahuje: na drobné trhlinky po celé ploše stolu včetně nohou a lubů, dále se nevztahuje na povrchovou úpravu.
7. Prohlášení o ochraně osobních údajů  (dále jen prohlášení)
7.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
7.2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
7.3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
7.4. Prodávající neprodává, nepronajímá ani jinak nesdílí data s žádnou třetí osobou s výjimkou těch případů, kdy je předání dat třetí osobě nezbytné pro realizaci objednávky.

7.5. Zásady ochrany osobních údajů GDPR naleznete na této stránce: https://www.mps-nabytek.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
8. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
8.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách www.mps-nabytek.cz, www.mpsnabytek.cz, www.mps-truhlarstvi.cz, www.mpstruhlarstvi.cz a www.truhlarstvims.wbs.cz
9.2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. 2 těchto obchodních podmínek.
9.3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
9.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@mps-nabytek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
9.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
9.7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
9.8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9.9. Na webových stránkách můžeme využívat následující reklamní systémy a analytické nástroje: Google AdWords, Facebook, Google Analytics, Seznam.cz Sklik a podobné. Při jejich využití platí, že jde o omezená data bez osobně identifikovatelných údajů.
9.10. Veškeré fotografie zobrazené v e-shopu www.mps-nabytek.cz, www.mpsnabytek.cz, www.mps-truhlarstvi.cz, www.mpstruhlarstvi.cz a www.truhlarstvims.wbs.cz, jsou propůjčené se souhlasem vlastníka nebo ve vlastnictví fyzické osoby – podnikatele – Pavla Seiferta, fotografie jsou pouze ilustrativní.
9.10. Texty a fotografie uvedené v e-shopu www.mps-nabytek.cz, www.mpsnabytek.cz, www.mps-truhlarstvi.cz, www.mpstruhlarstvi.cz a www.truhlarstvims.wbs.cz jsou vlastněny fyzické osoby – podnikatele – Pavla Seiferta a nelze je použít na jiných webech nebo zveřejněny jinak, bez souhlasu vlastníka.
10. Reklamační řád
Zákaznicky přívětivé vyřízení reklamace
Zjistili jste, že zboží vykazuje nestandardní chování nebo nefunguje a zboží potřebujete reklamovat, volejte v pracovní dny a hodiny na číslo 721 584 080. Pro rychlejší vyřízení nám obratem pošlete e-mailem na info@mps-nabytek.cz - fotografie poškozené části zboží, dílu atd., do e-mailu napište: Jméno, adresu (kde se reklamované zboží nachází), telefonní kontakt a název zboží. My vás budeme obratem informovat o dalším postupu řešení reklamace.
Osobní vyřešení reklamace
Zboží k reklamaci můžete osobně předat nebo poslat přepravní společností na adresu: MPS-truhlářství, Roztoky u Jilemnice 173, 512 32 Martinice v Krkonoších. Otevírací doba: PO-PÁ 08:00 - 16:00 hod.
Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura), popis závady a vaše kontaktní údaje.
Jak postupovat když je přijaté zboží poškozené
Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží - za převzetí zboží odpovídá zákazník. Zásilku, která jeví zřetelné známky poškození, nepřebírejte a obratem sepište reklamační protokol s dopravcem. Pokud zboží převezmete a je zjevně poškozené, nelze uplatnit reklamaci u prodejce, protože nejsme schopni dopravci doložit, že zboží poškodil přepravce!!! Přepravce nám vždy (pokud nebyl sepsán reklamační protokol) ukáže předávací protokol, že zboží bylo převzato bez výhrad a v pořádku. Dbejte prosím zvýšené pozornosti při převzetí zboží!
Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu
Prosíme, napište nám podrobnosti na e-mail: info@mps-nabytek.cz a my vám následně poradíme jak dále postupovat.
V případě objemného zboží nabízíme výjezd našeho technika přímo k vám, u ostatního zboží je nutné doručit zboží k reklamaci osobně, přepravcem či poštou.
U objemného zboží je v případě oprávněné reklamace servis bez poplatku. V případě neoprávněné reklamace Vám bude vystavena faktura na cestovné 10,-Kč/Km bez DPH (počítá se tam i zpět z provozovny MPS, Roztoky u Jilemnice 173, 512 32 Martinice v Krkonoších) a jednorázový poplatek 800,-Kč bez DPH za výjezd technika.
Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.
Lhůta pro vyřízení reklamace
V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě.
V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.
Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat.
Tyto obchodní podmínky byly publikovány na internetovém obchodu www.mps-nabytek.cz, www.mpsnabytek.cz, www.mps-truhlarstvi.cz, www.mpstruhlarstvi.cz a www.truhlarstvims.wbs.cz dne 16. ledna 2018 v 00:00 hod, od tohoto okamžiku jsou platné a účinné.

Nastavení cookies na této stránce

X

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie. Dále můžete vidět seznam souborů cookie, které jsou přiřazeny ke každé z kategorií a podrobné informace v prohlášení o souborech cookie.

Technické cookies

Analytické cookies

Marketingové cookies

Vážíme si Vašeho soukromí, a proto potřebujeme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.